POMPSHOP Elektrisch rijden Fastned wil gaan bouwen in stadscentra

  • Beeld: Fastned profileert zich met snellaadlocaties, in de directe omgeving van tankstations, langs snelwegen in Nederland. Het bedrijf wil nu de sprong maken naar de bebouwde kom. Fastned zegt daarover in gesprek te zijn met verschillende gemeenten. POMPSHOP, maart 2015.
    Beeld: Fastned profileert zich met snellaadlocaties, in de directe omgeving van tankstations, langs snelwegen in Nederland. Het bedrijf wil nu de sprong maken naar de bebouwde kom. Fastned zegt daarover in gesprek te zijn met verschillende gemeenten. POMPSHOP, maart 2015.

Het bedrijf Fastned bereidt zijn werkterrein uit naar de Nederlandse bebouwde kom. De onderneming is gespecialiseerd in de aanleg van snellaadstations voor elektrische voertuigen. Fastned heeft in ons land reeds twintig van dergelijke stations gerealiseerd aan de snelwegen. Het bedrijf voert momenteel gesprekken met ‘verschillende gemeenten’ om met name aan de invalswegen snelladers te kunnen plaatsen.

 

Michiel Langezaal zegt dat snelheid van handelen nu is geboden. “Er rijden in ons land momenteel zo’n zevenduizend elektrische auto’s rond. De verwachting is dat ons wagenpark over drie jaar zo’n tachtigduizend elektrische auto’s zal tellen.” Langezaal is mede-oprichter en algemeen directeur van Fastnet. “Als je weet dat de overheid elektrisch rijden zodanig stimuleert dat er in 2020 zo’n tweehonderdduizend van dergelijke auto’s in gebruik zijn, dan zie je het probleem aan de horizon al opdoemen. Tegen die tijd moeten er wel voldoende snellaadstations beschikbaar moeten zijn om automobilisten met een elektrische voertuig te kunnen bedienen.”

 

OMVANG TE BEPERKT

Fastned is in Nederland momenteel het enige niet aan de overheid gelieerde bedrijf, dat is gespecialiseerd in de realisatie en exploitatie van snellaadfaciliteiten. Die eenzame status baart Langezaal zorgen. “De overheid streeft naar tweehonderdduizend elektrische auto’s in 2020. Om tegemoet te kunnen komen aan de vraag is het noodzakelijk dat er al op korte termijn vijfhonderd snelladers bij komen in ons land. Op dit moment is de omvang van het snellaadnetwerk simpelweg te beperkt om te kunnen blijven voldoen aan de vraag.” 

 

Langezaal zit aan tafel met afvaardigingen van gemeenten waar reeds snellaadfaciliteiten bestaan. “Een aantal gemeenten heeft er voor gekozen om de eerste openbare oplaadpalen zelf te financieren, dat wil zeggen met publiek geld. Dergelijke initiatieven zijn genomen om elektrisch rijden te stimuleren. We gaan er vanuit dat lokale overheden in dit verhaal tijdelijk de rol van aanjager spelen en dat de feitelijke betrokkenheid vooral beperkt blijft. Met andere woorden, particuliere bedrijven zijn nu aan zet om met gerichte investeringen de realisatie van oplaadfaciliteiten aan entreewegen naar stedelijke gebieden mogelijk te maken. Met gemeenten willen wij terreinen zoeken, die geschikt zijn of geschikt kunnen worden voor de bouw van snellaadstations. Gemeenten kunnen deze terreinen dan verhuren aan partijen als Fastned”, aldus Langezaal. Fastned levert momenteel elke tweeënhalve week een snellaadstation aan een snelweg in Nederland op. Het bedrijf wil naar zo’n tweehonderd Fastned-snellaadstations aan Nederlandse snelwegen. 

 

DUITSLAND

Fastned is niet alleen actief in Nederland. Het beursgenoteerde bedrijf manifesteert zich ook in Duitsland. “We willen in Duitsland net als in Nederland een landelijk dekkend netwerk realiseren van snellaadstations aan snelwegen. Onze inzet is om binnen drie jaar de eerste snellaadstations in Duitsland in gebruik te kunnen nemen. De voorbereidende besprekingen kosten momenteel erg veel tijd.” Langezaal wil desondanks ook in Duitsland snelheid maken. “De overheid wil het gebruik van elektrische voertuigen zodanig stimuleren, dat er in binnen vijf tot zes jaar ongeveer een miljoen van op de weg zitten. Willen we die ontwikkeling ook maar enigszins bijhouden, dan moeten we echt tempo maken met de aanleg van de nodige laadfaciliteiten.”

 

EUROPESE SUBSIDIE

De Europese Unie kende eind vorig jaar Fastned twee miljoen euro subsidie toe, te gebruiken voor de aanleg van een corridor van snellaadstations voor elektrische auto’s langs snelwegen in Noord-West Europa. “Fastned levert aan de realisatie van die corridor een bijdrage door middel van de bouw van 94 snellaadlocaties in Nederland en Duitsland. In totaal gaat het om 155 locaties in Nederland, Duitsland, Denemarken en Zweden. Door de toekenning van de Europese subsidie hebben we onze expansiestrategie sneller kunnen oppakken. We hebben al eerder aangegeven dat we ons als Fastned ook willen manifesteren buiten Nederland.”  Langezaal noemt de financiële injectie overigens ‘een vorm van erkenning’ door de EU. “Op Europees niveau wordt het belang onderstreept van een internationale infrastructuur van snellaadstations, waardoor het mogelijk wordt om in Europa lange afstanden af te kunnen leggen met elektrische voertuigen.”